Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie „Instytut Rozwoju”
rozpoczyna realizację projektu pt.:
„AKTYWNOŚĆ I RÓWNOŚĆ ZAWODOWA”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.01.01-28-054/12-00 podpisanej z Województwem Warmińsko-Mazurskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym z obszaru wiejskiego, korzystających z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie, pozostających bez zatrudnienia, z wykształceniem nie wyższym niż zasadnicze zawodowe, zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego.
Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności/kwalifikacji zawodowych do podjęcia zatrudnienia osób biorących udział w projekcie oraz aktywizacja zawodowa niezatrudnionych niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy
w Marcinkowie.
Termin rekrutacji: wrzesień 2012 r.
Miejsce rekrutacji: Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie.

Termin realizacji projektu: 01.09.2012 r. – 30.06.2013 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja udziału
Instrukcja wypełniania
Formularz zgłoszeniowy

Tagged with →  
Share →